Изберете страница

 

Общи условия за ползване на Sticky.bg

 

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „ПЪРПЪЛ ПР“ ЕООД по-долу за краткост „Търговец“, от една страна, и клиентите на интернет страници и услуги, предлагани от Търговеца посредством Sticky.bg.

Sticky.bg е уеб приложение с функционалности на електронен магазин, чрез което клиентите могат да поръчват печатни и предпечатни услуги.

Задължителна информация за Търговеца

„ПЪРПЪЛ ПР“ ЕООД,  е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 203551893, с  адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 483, магазин 11, имейл адрес: info@sticky.bg , телефон: +359879115477

Относно общите условия

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Sticky.bg (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ПЪРПЪЛ ПР“ ЕООД,  и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „ПЪРПЪЛ ПР“ ЕООД чрез sticky.bg, като уреждат отношенията между нас и всеки един от клиентите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Клиент и Търговеца.

С приемането на Общите условия Клиентът се обвързва с Търговеца в договорни отношения, които са уредени изцяло в настоящите общи условия. Приемането на общите условия има характера на сключване на договор от разстояние и електронното изявление за приемането им е достатъчно за установяването на договорни отношения.

Част от разпоредбите на настоящите общи условия са приложими единствено към клиенти, имащи качеството потребители по смисълна на Закона за защита на потребителите. По отношение на тях се счита, че приемането на настоящите общи условия формира правна връзка между Търговец и Потребител. По отношение на клиентите, които нямат качеството потребител, формираната правна връзка е на икономически равнопоставени субекти, а именно търговци.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт или Уебсайт  – sticky.bg и всички негови подстраници. В настоящите общи условия понятията “Сайт”, “Уебсайт”, или “Sticky.bg” ще бъдат използвани като референция за платформата, изградена на посочения домейн и управлявана от Търговеца, чрез която Клиентите могат да поръчват предлаганите от същия услуги.

Клиент – физическо или юридическо лице, което сключва договор с Търговеца за поръчка на предлаганите от същия услуги посредством използването на интефейса на Sticky.bg.

Потребител – всяко физическо лице, което поръчва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност. За нуждите на тълкуване на настоящите общи условия Потребител е лице, което има качеството “потребител” съгласно Закона за защита на потребителите.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ. Услугите, предлагани от Търговеца посредством Sticky.bg се изразяват в предпечатна подготовка и печат на стикери.

Договор за услуга – договор, по силата на който Търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на Клиента, а Клиентът заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на Закона за защита на потребителите и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 

1.     Предоставяни услуги

 

 • 1. На Сайта Клиентите имат възможност да сключват договори за услуги, както и за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Търговеца стоки.
 • 2. Предлагани от Търговеца услуги посредством Sticky.bg се изразяват в предпечатна подготовка и печат на стикери.
 • 3. Услугите, предлагани от Търговеца посредством Sticky.bg са предназначение за физически и юридически лица като Клиентът посочва в какво качество извършва поръчката посредством предоставяне на съответните данни в интерфейса на Sticky.bg.
 • 4. Посредством интерфейса на Sticky.bg Клиентът може да подготви дигитално дизайн стикери чрез използване на свои изображения, лога или други файлове с визуално съдържание, спецификациите на които продукти са посочени в уебсайта, както и да поръча печат на избрано от Клиента количество от съответните продукти.
 • 5. Търговецът не гарантира непрекъсваемост на услугите и достъпа до интерфейса на Sticky.bg. Същите могат да бъдат преустановявани при необходимост от профилактика и поддръжка на уебсайта и, както и при обстоятелства, които възпрепятстват Търговеца да осигури достъп до уебсайта.
 • 6. Клиентът се съгласява, че с извършването на поръчка същият дава съгласие Търговецът да използва неговото (на Клиента) търговско наименование, бранд или лого като публикува същите на уебсайта на Sticky.bg като индикация за установени търговски отношения между двете страни с цел повишаване на потребителското доверие в услугите на Търговеца.
 • 7. Някои от услугите, предмет на настоящите общи условия, е възможно да бъдат достъпни единствено от Клиенти, които са създали свой потребителски профил, за което се прилагат правилата за идентификация и регистрация, които са инкорпорирани по референция в настоящите общи условия.

 

   2.            Поръчка

 

 • 1. Клиентите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите услуги. В рамките на процеса по поръчка Клиентът следва уточни параметрите на същата посредством интерфейса, включително и чрез съобразяване на заложените технически ограничения от същия.
 • 2. Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца, което действие се случва автоматично след извършването на плащане от страна на Клиента.
 • 3. Заплащането на цената на услугата е елемент от фактическия състав на сключването на договора за поръчка на услуга съобразно настоящите общи условия.
 • 4. При липса на наличност на материали, респективно невъзможност за извършване на дадена услуга, Търговецът си запазва правото да откаже поръчката, включително след извършването на същата.
 • 5. Търговецът има правото да откаже поръчката, когато е налице обективна невъзможност за изпълнение на същата, която може да се изразява и в техническа невъзможност за производство на стикер, която Търговецът следва да съобщи на Клиента.
 • 6. След избиране на една или повече услуги, предлагани на уебсайта на Търговеца, Клиентът трябва да добави същите в списъка си с услуги за покупка (потребителска кошница).
 • 7. Необходимо е Клиентът да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на уебсайта и да заплати цената на същата.
 • 8. При извършване на поръчка, Клиентът получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
 • 9. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Клиент. Клиент може да бъде третиран като “некоректен”, когато:
  • 9.1. е налице неспазване от страна на Клиента на Общите условия;
  • 9.2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
  • 9.3. чрез използването на услугите Клиентът нарушава закона, добрите нрави или правата на трети лица и това обстоятелство и видно или вероятно за Търговеца или неговите представители;
  • 9.4. са установени системни злоупотреби от Клиента спрямо Търговеца.
 • 10. При извършване на поръчка Клиентът се задължава да използва единствено файлове и изображения, използването на които не нарушава правата на трети лица, включително авторски и сродни права върху обекти на интелектуалната собственост, които клиентът използва при предпечатната подготовка на Sticky.bg.
 • 11. Клиентът носи пълна имуществена и неимуществена отговорност относно използването на обекти на интелектуалната собственост при поръчка на предлаганите от Търговеца услуги.
 • 12. В процеса по поръчка на предлаганите от Търговеца услуги Клиентът използва (прикачва чрез интерфейса на Sticky.bg) файлове, които да бъдат използвани в дизайна на продуктите, печатът на които е предмет на договора за поръчка. Клиентът декларира, че е запознат с факта, че Търговецът проверява единствено формалното съответствие на файловете с изискуемите параметри за файлове, които могат да бъдат използвани на Sticky.bg, в това число разширение на файла, размер на същия и резолюция на изображението.
 • 13. Клиентът декларира, че е наясно с факта, че визуализацията на цветовете на изображенията, които използва при поръчка на услуги от Sticky.bg чрез своето крайно устройство може да се различава от цветовете на физическите продукти, които бъдат изработени от Търговеца в рамките на изпълнение на услугата. Търговецът не носи отговорност при подобни разминавания във визуализацията. Продуктите, дизайнът на които е подготвен от Клиента посредством интерфейса на Sticky.bg се разпечатват така, както са създадени без каквато и да е модификация от страна на Търговеца.
 • 14. Услугите, предлагани чрез Sticky.bg започват с предпечатната подготовка на поръчаните от потребителя стикери и услугата започва да се изпълнява незабавно след потвърждението й.
 • 15. В рамките на етапа по предпечатна подготовка Търговецът съгласува с клиента дизайна на физическите стикери в рамките на неформална процедура, през време на която клиентът има правото да направи две ревизии по изготвения от Търговеца дизайн.
 • 16. Търговецът посочва срок за изпълнение на всяка услуга в интерфейса на Sticky.bg. Сроковете за изпълнение се посочват в календарни или работни дни, което обстоятелство се прецизира от Търговеца преди завършването на поръчка от страна на Клиента.
 • 17. Сроковете за изпълнение на поръчка могат да бъдат удължени в полза на Търговеца при настъпването на форсмажорни обстоятелства, а именно обстоятелства, които обективно възпрепятстват изпълнението на поръчката и стоят извън контрола на Търговеца.
 • 18. Услугите, предлагани от Търговеца, включват изработване (печат) на стикери по дизайн на Клиента както и доставка на същите, освен в случаите, в които Клиентът не избере да получи готовите материали от търговски обект на Търговеца, каквато възможност може да бъде предоставена от Търговеца.
 • 19. Клиентът се съгласява, че при извършването на доставка на готовите материали Търговецът може да използва подизпълнители, а именно куриерски компании. Когато изпълнението на поръчката е свързано с доставка, Клиентът се съгласява и с условията за доставка, които са инкорпорирани по референция в настоящите общи условия.

 

   3.            Цена и плащане

 

 • 1. Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
 • 2. Цените на услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
 • 3. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
 • 4. Търговецът може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на Sticky.bg, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
 • 5. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга. Условията за използване на отстъпки, ще бъдат публикувани на Sticky.bg.
 • 6. Клиентът може да заплати цената на поръчаните услуги посредством плащане с банкова или платежна карта чрез услугите на myPos или чрез използване на палтежните услуги на платежния оператор PayPal.
 • 7. Плащането посредством банкова или платежна карта, както и плащането чрез PayPal, са методи, включващи трета страна – доставчик на платежни услуги. Клиентът може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
 • 8. Търговецът запазва правото си да установи и други методи на плащане, във връзка с което настоящите общи условия следва да бъдат актуализирани съобразно спецификите на съответния платежен метод.

 

   4.            Отказ от договора

 

 • 1. Разпоредбите на настоящия раздел са приложими единствено спрямо Клиенти, имащи качеството потребител съгласно Закона за защита на потребителите.
 • 2. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга, а именно деня на извършването на поръчка.
 • 3. Отказ от договора за услуга не може да бъде извършен, ако изпълнението на същата е започнало към момента на извършването на отказа. Потребителят следва да е наясно, че, освен ако не е уговорено или уточнено на интерфейса на Sticky.bg друго, изпълнението на услугата започва в деня на извършване на поръчка от Потребителя.
 • 4. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите, от които желае да се откаже, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка.
 • 5. Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
 • 6. За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на Потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа.
 • 7. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
 • 8. Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за отказаните услуги. В случай че Потребителят е направил плащане по договора с банкова карта и е упражнил правото си на отказ от договора, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 7 работни дни.

 

    5.            Гаранции и рекламации

 

 • 1. Разпоредбите на настоящия раздел са приложими единствено спрямо Клиенти, имащи качеството потребител съгласно Закона за защита на потребителите. По отношение на Клиенти, които нямат това качество, се прилагат правила на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите, уреждащи правата и задълженията на страните при неизпълнение.
 • 2. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката на материалите, които са предмет на услугата, са открити несъответствия с поръчката.
 • 3. Търговецът не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори на, включително и на крайното устройство на Потребителя, както и при незначителни разлики в цветовете при изпълнение на услугата. За незначителни следва да се считат разлики в цветовете, които са обичайно допустими в практиката при съответния метод за печат, който се използва за съответната услуга.
 • 4. Всяко несъответствие на услуга с поръчка, което се прояви до 6 месеца след доставката на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на материалите или на характера на несъответствието.
 • 5. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието.
 • 6. Потребителят има право да предяви рекламация на услугата, независимо от това дали Търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
 • 7. Потребителят може да упражни правото си на рекламация посредством следните способи по свой избор:
  • 7.1. Повторно изпълнение на услугата с цел отстраняване на несъответствието;
  • 7.2. Отбив от цената.
 • 8. Потребителят не може да иска повторно изпълнение на услугата, когато несъответствието с договора е незначително. Незначително е несъответствие, което не се отразява на естеството на материалите, които са предмет на поръчката или на тяхното качество или предназначение.
 • 9. Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
 • 10. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
 • 11. При подаване на рекламация Потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно потвърждение за поръчка и документи или обстоятелства, установяващи основанието на рекламацията.
 • 12. Рекламацията на услуга може да се предяви не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.
 • 13. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между Търговеца и Потребителя за решаване на спора.
 • 14. Ако Търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
 • 15. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
 • 16. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
 • 17. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя
 • 18. Привеждането на услуга в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за повторна доставка на материалите, предмет на поръчката.
 • 19. Ако Потребителят не удовлетворен от резултата от рекламацията с услугата повторно не е приведена в съответствие с договореното, същият има право да иска връщане на заплатената цена по поръчката.
 • 20. Споровете относно изпълнението на договора могат да бъдат отнасяни от потребителите към компетентната помирителна комисия съгласно процедурата за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 

   6.            Интелектуална собственост

 

 • 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 • 2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 • 3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.
 • 4. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Клиента за нормален достъп до предоставяните услуги.
 • 5. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

    7.            Допълнителни разпоредби

 

 • 1. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
 • 2. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.
 • 3. Писмената форма на договора се счита спазена с с извършването на електронно изявление за приемане на настоящите общи условия съгласно разпоредбите на същите.
 • 4. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 • 5. Търговецът се задължава да уведоми Клиента за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Клиента имейл адрес (в случай на създаден потребителски профил).
 • 6. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.